ПОЛОЖЕННЯ

про методичний кабінет

Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

I. Загальні положення

1.1. Методичний кабінет Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками. Шкільний методичний кабінет відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення початкової, середньої та старшої ланок системи загальної середньої освіти школи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що проводиться не рідше одного разу на п’ять років, у період між курсами підвищення кваліфікації відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту" (міжкурсовий період). Діяльність методичного кабінету визначається змістом внутрішкільної методичної роботи і методичних об’єднань.

1.2. У своїй діяльності шкільний методкабінет керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

1.3. Методкабінет підпорядковується адміністрації школи з усіх питань діяльності, а в частині науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти – районному методичному центру відділу освіти Києво-Святошинської РДА.

II. Мета, основні принципи та функції діяльності методкабінету

2.1. Метою діяльності методкабінету школи є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників школи і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

2.2. Організація діяльності методкабінету ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України "Про освіту", зокрема: демократизму і гуманізму; рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу; безперервності фахового вдосконалення; науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами; незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

2.3. Функції методкабінету:

2.3.1. Цільові:

прогностична - враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

компенсаторна - передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;

інформаційно-коригувальна - спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

2.3.2. Організаційні:

трансформаційна - відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

діагностична - систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальному закладі, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

моделююча - моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

інформаційно-аналітична - вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

організаційно-координувальна - координація діяльності циклових шкільних методичних об'єднань;

соціальна - створення належного психологічного клімату, вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічному колективі школи.

III. Основні напрями і завдання діяльності методкабінету

3.1. Діяльність методкабінету (центру) здійснюється за такими основними напрямами:

науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти;

трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники школи;

інформаційно-методичний супровід педагогічних працівників;

консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

3.2. Основними завданнями діяльності методкабінету є:

3.2.1 створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації;

3.2.2 координація діяльності методичних комісій об'єднань і методичних підструктур школи;

3.2.3 вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів відповідно до державних стандартів, стану викладання предметів та курсів, факультативів, групових та індивідуальних годин інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану; організація навчально-виховного процесу та методичної роботи в цих закладах;

3.2.4 моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів; моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів;

3.2.5 здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення загальної середньої освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

3.2.6 вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій;

3.2.7 впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

3.2.8 взаємодія з районними науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

3.2.9 організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі;

3.2.10 вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

3.2.11 формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

3.2.12 проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності школи і окремих педагогічних працівників;

3.2.13 висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічного колективу та окремих педагогічних працівників.

3.3. Методкабінет у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з центром практичної психології і соціальної роботи; психолого-медико-педагогічною консультацією, інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими установами та організаціями тощо.
3.4. Колегіальним органом керівництва методкабінетом є методична рада школи.
3.5. Основними видами діяльності методкабінету є:

Шкільний методичний кабінет веде таку роботу:

 • створює умови для самоосвітньої індивідуальної роботи вчителів, забезпечує їх необхідною науково-методичною літературою, організовує для них консультації;
 • розглядає і рекомендує до затвердження план роботи методичних об’єднань вчителів;
 • допомагає в організації роботи шкільних теоретичних семінарів для вчителів та інших форм колективної методичної роботи;
 • організовує роботу щодо надання методичної допомоги молодим вчителям та вчителям, які отримали рекомендації під час атестації;
 • надає допомогу вчителям, які займаються науково-дослідницькою та експериментальною роботою;
 • веде роботу щодо пропаганди передового педагогічного досвіду шляхом підготовки і проведення шкільних педагогічних читань, науково-практичних конференцій, організації педагогічних виставок, творчих звітів учителів, випуску методичних бюлетенів, взаємовідвідування уроків тощо.

IV. Обладнання шкільного методичного кабінету

 • наявність плану роботи методичної ради та планів роботи методичних об’єднань з визначенням питань, які розглядатимуться протягом року;
 • у кабінеті обов’язково повинні бути: Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, нормативні та директивні документи про освіту, твори вітчизняних та зарубіжних педагогів, підручники, посібники, методична література, педагогічні журнали та газети;
 • матеріали узагальненого досвіду роботи вчителів школи у вигляді папок, альбомів, педагогічних інформаторів тощо;
 • розробки уроків, позакласних заходів, реферати, доповіді, матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій, класних керівників, зразки унаочнення, роздавального матеріалу та інше;
 • матеріали підвищення кваліфікації та атестації вчителів школи (перспективні графіки підвищення кваліфікації, графіки атестації, досвід роботи з цих питань);
 • матеріали на допомогу молодим вчителям (за наявності їх у школі);
 • матеріали щодо методичного забезпечення виховної роботи: сценарії виховних заходів, тематичних бесід, лекцій, матеріали про роботу з батьками;
 • матеріали, які відображають інноваційну діяльність і творчість вчителів школи;
 • картотека передового педагогічного досвіду вчителів школи, району, області, країни;
 • створювати необхідні умови для роботи вчителів із самоосвіти, підготовки до уроків, факультативних занять, позакласних заходів тощо.

V. Кадрове забезпечення методкабінету

5.1. Методкабінет очолює педагогічний працівник, який має вищу педагогічну освіту, кваліфікаційну категорію "Спеціаліст вищої категорії" та педагогічне звання. Одночасно завідувач шкільного методичного кабінету є головою методичної ради школи

5.2. Завідувач шкільного методичного кабінету:

 • здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує план роботи методичної ради, погоджує і затверджує його в установленому порядку;
 • представляє інтереси методкабінету у взаєминах з районним методичним центром, відділом освіти Києво-Святошинської РДА, юридичними і фізичними особами;
 • готує в межах компетенції проекти наказів та забезпечує контроль за їх виконанням;
 • ініціює заохочення педагогічних працівників і накладення дисциплінарних стягнень;
 • звітує перед педагогічною радою і районним методичним центром про результати діяльності методкабінету.

5.2. У своїй роботі завідувач методичним кабінетом при необхідності вирішує питання спільно з адміністрацією закладу, керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп учителів, шкільним бібліотекарем, психологічною службою.

5.3. При шкільному методкабінеті може створюватися бібліотека (медіатека).

5.4. Педагогічна рада школи на своїх засіданнях періодично заслуховує звіти про роботу методичного кабінету.

VI. Міжнародне співробітництво методкабінету

6. Методкабінет за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів може:

6.1 організовувати та проводити міжнародні науково-методичні семінари, конференції, практикуми, наради, виставки тощо, здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, брати участь у міжнародних науково-методичних заходах;

6.2 спільно з адміністрацією школи укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів, установлювати прямі зв'язки з партнерами за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.