Положення про шкільну науково-практичну конференцію учнів Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

1. Загальне положення.

Шкільна міжпредметна науково-практична конференція школярів (далі - Конференція) проводиться один раз на рік і покликана активізувати роботу з пропаганди наукових знань, професійної орієнтації та залучення учнів до наукової творчості та дослідницької роботи в позаурочний час під керівництвом педагогів, учених, викладачів ВНЗ.

2. Цілі Конференції:

 • інтелектуальний і творчий розвиток учнів за допомогою досліджень;
 • підтримка талановитої молоді, демонстрація та пропаганда кращих досягнень школярів;
 • формування творчих зв’язків із вищими навчальними закладами;
 • залучення суспільної уваги до проблем розвитку інтелектуального потенціалу суспільства.

3. Завдання Конференції:

 • виявлення талановитих школярів, які проявляють інтерес до науково-дослідницької діяльності, надання їм підтримки;
 • залучення учнів до пошуково-дослідницької діяльності, залучення до вирішення завдань, що мають практичне значення для розвитку науки, культури;
 • демонстрація та пропаганда кращих досягнень учнів, досвіду роботи навчальних закладів щодо організації навчальної науково-дослідницької діяльності.

4. Керівництво Конференцією. :

 • методичний кабінет
 • методична рада:
 • творча група "Обдарованість"

5. Учасники Конференції.

Учасниками Конференції можуть бути школярі 8-11 класів.

6. Терміни проведення Конференції.

Один раз на рік в І семестрі.

7. Вимоги до змісту й оформлення роботи.

Вимоги до змісту й оформлення роботи відповідають традиційним стандартам опису результатів наукових досліджень.

Для участі в Конференції учасники повинні представити дослідницьку роботу у вигляді доповіді або презентації.

Робота, подана на експертизу, має носити характер наукового дослідження, центром якого є актуальна проблема, що має практичну значимість.

Наукова робота повинна містити:
 • титульну сторінку;
 • зміст;
 • вступ;
 • основну частину;
 • висновок;
 • список літератури (бібліографічний список);
 • додатки.

Титульна сторінка має містити:

 • назву роботи;
 • найменування номінації;
 • відомості про автора (прізвище, ім’я, клас);
 • відомості про керівника або консультанта (прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи, вчений ступінь).

У змісті повинні бути:

 • вступ;
 • назва розділів та параграфів;
 • висновок;
 • список використаних джерел;

Вступ має містити формулювання проблеми, відображати актуальність теми, визначати цілі та завдання, поставлені перед виконавцем роботи, короткий огляд використаної літератури та джерел, ступінь вивчення питання, опис власного досвіду роботи в розв’язанні обраної проблеми.

В основній частині необхідно подати інформацію, зібрану й оброблену дослідником, а саме: опис основних розглянутих фактів, характеристику методів вирішення проблеми, порівняння відомих автору раніше існуючих і пропонованих методів рішення, обґрунтування обраного варіанту рішення (ефективність, точність, простота, наочність, практичне значення тощо). Основна частина ділиться на розділи.

У висновку в лаконічному вигляді формулюються висновки і результати, отримані автором, напрямками подальших досліджень і пропозиції щодо можливого практичного використання результатів дослідження.

У список використаних джерел заносяться публікації, видання та джерела, використані автором.

Інформація про кожне видання оформлюється в чіткій послідовності:

 • прізвище, ініціали автора;
 • назва видання;
 • вихідні дані видавництва;
 • рік видання;
 • № випуску (якщо видання періодичне);
 • кількість сторінок.

Усі видання мають бути пронумеровані й розташовані в алфавітному порядку.

Робота може містити додатки з ілюстративним матеріалом (рисунки, схеми, карти, таблиці, фотографії тощо), пов’язаним з основним змістом.

Вимоги до оформлення доповіді

Текст роботи друкується на стандартних аркушах білого паперу формату А4 (210 * 297 мм, горизонталь – 210 мм). Шрифт – Times New Roman Сут, розмір 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: зліва – 25 мм, справа – 10 мм, знизу і зверху – 20 мм. Допускається рукописне оформлення окремих фрагментів (формули, креслярський матеріал тощо), які виконуються чорною пастою (тушшю).

Текст роботи – не більше 25 сторінок (не враховуючи титульного аркуша). Додатки повинні бути пронумеровані та названі. У тексті автор має на них посилатися. Звіт і додатки скріплюються разом з титульним аркушем (рекомендуються швидкозшивачі та пластикові файли). За бажанням авторів доповідь може супроводжуватися презентацією.

Оцінка представлених матеріалів

Експерти оцінюють кожну роботу за такими критеріями:

 • актуальність теми;
 • відповідність змісту сформульованій темі, поставленим цілям і завданням;
 • наукова аргументованість роботи, різноманітність методів дослідження;
 • практичне значення;
 • оригінальність рішення проблеми;
 • логічність побудови роботи;
 • рівень самостійності;
 • відповідність висновків отриманим результатам;
 • наявність літературного образу, його якість;
 • культура оформлення роботи, додатків (якщо є).

Технологія проведення Конференції

Робота Конференції передбачає публічні виступи учасників за результатами власної дослідної діяльності. У день захисту роботи подаються в усній формі або у формі комп’ютерної презентації (Power Point). На виступ учасникові дається 5-7 хвилин, на виступ під час обговорення – до 2 хвилин. Учасникам Конференції необхідно мати при собі надрукований примірник тексту своєї роботи.

Підбиття підсумків Конференції

Після закінчення роботи Конференції проводяться засідання експертної групи, на якому виносяться рішення про направлення роботи на конкурс-захист МАН і про нагородження. Усі рішення експертної групи протоколюються, підписуються, затверджуються головою та членами експертної групи, є остаточними.

Усі учасники, що представляють свої роботи на Конференції, нагороджуються дипломами на шкільній лінійці.

Кiлькiсть переглядiв: 330

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.