Про підсумки проведення методичної роботи у 2016-2017 н.р.

Методична робота у 2016-2017 н.р. була спрямована на стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної майстерності кожного вчителя. У своїй роботі навчальний заклад керувався Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про районний (шкільний) методичний кабінет, методичними рекомендаціями щодо організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, затвердженими МОН України від 03.07.02 року за №1/9-316 та рекомендаціями КВНЗ КОР «Академії неперервної освіти», районного методичного центру відділу освіти Києво-Святошинської РДА та планом роботи школи.

На виконання зазначених вище нормативних документів було визначено структуру методичної роботи, де всі її складові тісно були пов’язані, проникали, взаємодіяли між собою, діяли як одне ціле з єдиною метою ‑ досягнення кращих показників навчання і виховання. Вся методична робота реалізовувалася в основному через традиційні колективні та індивідуальні форми її організації.

У 2016-2017 н.р. продовжувалася робота над науково-методичною темою «Гуманно-особистісний підхід до дітей в освітньому просторі». На початку року методичною радою було розроблено і затверджено (протокол №1 від 29.08.2016) план роботи над проблемою на 2016-2017 н.р. Протягом року була створена творча група по роботі над науково-методичною темою школи, розроблено бібліографічний список, проводилися індивідуальні, групові консультації, методичні наради щодо ознайомлення педагогічного колективу із зазначеною проблемою.

З метою репрезентації інноваційного педагогічного досвіду на базі школи проведено проводилися районні методичні заходи. Протягом року на базі школи працювали районний консультпункт для учителів історії при вчителі історії та права Коваленко О.М. («Формування громадянської компетентності учнів засобами шкільного курсу правознавства»), районний опорний заклад по підготовці («Методика написання та захист екологічних проектів») при вчителю біології Цуденко О.В., консультпункт при вчителю української мови та літератури Литвин Л.М. «Педагогічна підтримка філологічно обдарованої особистості школяра» та школа для обдарованих дітей «Паросток» (відповідальна – вчитель біології Волохатюк Т.М.). Протягом року керівником районного семінару-практикуму з «Основ здоров’я» ‑ Оперчук Ганна Петрівна.

Важливою умовою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес є рівень сформованості інформаційної культури педагога. Більшість педагогів навчального закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки. З метою вивчення інноваційних освітніх технології протягом року вчитель інформатики Заторська С.В. для вчителів провела 4 практичні заняття щодо вивчення і впровадження в практичну діяльність хмарних технологій. У школі працює електронна пошта, керівники шкільних методичних об’єднань та методичних підструктур, більшість учителів мають власні електронні скриньки, що дає змогу оперативно надсилати необхідну інформацію.

Підвищення професійного рівня вирішувалася і через міжкурсові форми роботи, включення вчителів у процес самоосвіти. Тому майже усі педагогічні працівники школи ‑ завжди активні учасники районних методичних об’єднань, де знайомилися з новинками в освіті, з новими підходами у вирішенні актуальних питань сьогодення.

Ще одним напрямком підвищення фахового рівня педагогів школи є участь у семінарах, заходах обласного та Всеукраїнського рівнів. Під час таких заходів педагоги отримують позитивні емоції, корисну інформацію від спілкування з колегами, знайомляться з освітніми закладами та досвідом роботи колег. Участь вчителів у таких заходах дає можливість порівняти свою роботу, стимулює педагогів до професійного пошуку, бажання змін, серйозного аналізу власних проблем.

Для забезпечення систематичного та кваліфікованого керівництва науково-методичною роботою у школі працює методична рада, до складу якої входять директор закладу, її заступники, керівники МО вчителів, практичний психолог, завідувач шкільною бібліотекою. Методична рада протягом навчального року координувала діяльність та визначала зміст роботи методичних структур навчального закладу. Діяльність методичних об’єднань спланована на основі річного плану роботи школи, плану роботи методичної ради та спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку.

В компетенції МР знаходяться такі напрямки діяльності педагогічного колективу :

 • аналіз результативності діяльності методичних підструктур;
 • забезпечення профільності навчання;
 • організація роботи по підвищенню фахової майстерності вчителів, надання методичної допомоги педагогам;
 • вивчення і аналіз стану викладання, моніторинг навчальних досягнень учнів;
 • залучення вчителів до науково-дослідницької діяльності, вивчення і аналіз впровадження проектної діяльності в навчально-виховний процес;
 • аналіз результативності роботи вчителів з обдарованими дітьми, підготовка та проведення предметних олімпіад, конкурсу-захисту НДР, конкурсів учнівської творчості, конференцій тощо.

Одним із основних напрямків діяльності методичної ради та методичних об’єднань вчителів школи визначено впровадження гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі, формування позитивного іміджу школи. На засіданнях методичної ради розглядалися питання досвіду роботи педагогів з розвитку в учнів загальних і творчих здібностей, впровадження в практику роботи школи інноваційних педагогічних технологій, питання роботи з обдарованими дітьми, курсової перепідготовки й атестації вчителів, аналізувався стан викладання предметів. Значної уваги надавалося підготовці учнів до районного та обласного етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, до конкурсу-захисту науково-дослідницьких та пошукових робіт у МАН. Методична рада координувала відкриті уроки вчителів, визначаючи їх методичні завдання, систему тощо.

Провідною формою методичної роботи у школі є методичні об’єднання. Робота об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Вони спрямовують роботу на забезпечення потреб вчителя, надають їм реальну допомогу. Кожне з методичних об’єднань провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. Усі засідання ШМО були чітко продумані та охоплювали різні аспекти розвитку освіти та проблеми сьогодення.

Протягом року у школі працювало 8 методичних об’єднань:

 • МО вчителів початкових класів (керівник Горобець Галина Миколаївна – учитель вищої категорії, «Учитель-методист»);
 • МО вчителів математики, фізики й інформатики (керівник Головня Ніла Дмитрівна – учитель вищої категорії, «Учитель-методист»);
 • МО вчителів української мови та літератури (керівник Дармограй Галина Максимівна – учитель вищої категорії, «Старший вчитель»);
 • МО вчителів зарубіжної літератури та російської мови (керівник Іванченко Галина Іванівна – учитель вищої категорії, «Старший вчитель»);
 • МО вчителів іноземної мови (керівник Мовчан Валентина Іванівна – учитель вищої категорії);
 • МО вчителів суспільствознавчих та природничих наук (керівник Комарчук Світлана Іванівна – учитель вищої категорії);
 • МО вчителів художньо-естетичного циклу (керівник Завадецька Олена Григорівна – учитель вищої категорії, «Старший вчитель»);
 • МО класоводів та класних керівників (керівник Можарівська Валентина Вікторівна – учитель вищої категорії, «Учитель-методист»).

Окрім того, у школі діяли такі методичні підструктури:

  • творча група «Обдарованість» (керівник Максименко Ірина Анатоліївна – учитель вищої категорії, «Учитель-методист»);
  • Психолого-педагогічний семінар (керівник Матійчук Ірина Володимирівна – учитель вищої категорії, «Практичний психолог-методист»);
  • Школа молодого вчителя «Шлях до майстерності» (керівник Москальчук Світлана Валеріївна – учитель вищої категорії, «Учитель-методист»);
  • Творча група «Патріот» (керівник Литвин Лариса Миколаївна – учитель вищої категорії, «Учитель-методист»);
  • консультпункт при вчителю інформатики Заторській С.В. «Впровадження хмарних технологій у навчально-виховний процес» (керівник Заторська Світлана Василівна – учитель вищої категорії, «Учитель-методист»).

Робота шкільних методичних об’єднань здійснювалася за планом та у відповідності з методичною проблемою, теорія поєднувалася з практичною діяльністю, реалізовувалися міжпредметні зв’язки. Переважно використовувалися такі форми роботи: взаємовідвідування уроків і позаурочних заходів, семінари, проведення предметних тижнів, тренінгів, дискусій. Великої уваги надавали спільній роботі з батьками, реалізації наступності між дошкільною освітою та початковою школою, початковою та середньою ланками. Кожним шкільним методичним об’єднанням були проведені відкриті уроки або позаурочні заходи за методичною темою. Упродовж навчального року всіма методичними об’єднаннями були проведені предметні тижні, під час яких організовуються конкурси, вікторини, виставки учнівських робіт, учні знайомляться з науково-популярною літературою, розширюють свої знання з даного предмета.

Вивчення результативності роботи методичних об’єднань виявило, що методична робота проводилася на достатньому рівні. Всі методичні підструктури основною метою своєї роботи ставили реалізацію загальношкільної науково-методичної проблеми, з урахуванням особливостей методичної підструктури. Річні робочі плани в цілому виконані.

Методичне об'єднання вчителів початкових класів (керівник Горобець Г.М.) продовжувало працювати над формуванням системи проектної діяльності у навчально-виховному процесі, над створенням умов для виникнення в учнів мотивації до навчання, бажання і здатності самостійно вчитися і застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути творчості та саморозвитку. Творчий колектив учителів початкових класів перебуває у постійному пошуку, впроваджуючи у практичну роботу інноваційні технології та ігрові прийоми. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. Учителі ведуть постійну роботу з диференціації та індивідуалізації навчання на уроках. Вдало впроваджують у роботу інтерактивні методи, які спонукають учнів до розвитку пізнавальних та творчих здібностей. Використовують різні види діяльності, що відповідають рівню розвитку дітей і спрямовані на активне навчання, спонукають дітей мислити, експериментувати, досліджувати, стимулюють розвиток мовних навичок, спрямовують діяльність та фізичний розвиток, надають можливості для розвитку соціальних навичок. Актуальною залишається проблема співпраці дошкільного закладу та початкової школи. Тому на засідання ШМО вчителів початкових класів були запрошені вихователів дитячого закладу, де ділитися досвідом роботи, а також виявляли на перспективу рівень інтелектуального розвитку майбутніх першокласників, що дасть змогу ефективніше працювати з ними в шкільний період.

У минулому навчальному році педагогічний колектив початкової школи розпочав роботу з впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України». На початку року було проінформовано батьківську громаду про концепцію проекту, ознайомлено з дидактичною технологією реалізації його компетентнісного підходу та програмою впровадження. Учитель Олійник В.В., яка у 2017/2018 н.р. буде працювати з 1 класом за проектом «Інтелект України», протягом року відвідувала семінари, тренінги, відповідні тематичні курси з визначеної проблеми. Також Валентина Володимирівна з метою вивчення досвіду відвідувала уроки учителів початкових класів району, які працюють за проектом «Інтелект України». З лютого по травень вчитель щотижня проводила підготовчі заняття (40 годин) для майбутніх першокласників за програмою проекту. За результатами цього навчання психолого-педагогічною комісією було проведено діагностичне вивчення рівня готовності дошкільнят до навчання за проектом «Інтелект України».

Методичне об’єднання у своїй діяльності керується девізом «Навчаючи – вчимося», педагоги працюють за індивідуальними освітніми маршрутами. Розвитку професійної компетентності сприяє створення в портфоліо класних колективів, які відображають життя молодших школярів.

Методичне об'єднання учителів математики, фізики й астрономії (керівник Головня Н.Д.) працювало над проблемою індивідуальної роботи та диференційованого підходу при вивченні математики, фізики та інформатики; над підвищенням ефективності навчальних занять; інтеграцією у навчальний процес взаємопроникності навчальних дисциплін. Робота методичного об’єднання вчителів математичного циклу будувалася на таких основних завданнях, як розвиток професійної компетентності вчителів, їхня навчальна, пошуково-інформаційна робота, робота по практичному пристосуванню дітей до життя, їхня трудова та соціально-побутова орієнтація у майбутньому. Кілька років поспіль у школі проводиться Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» (координатор Максименко І.А.). Однак варто зауважити, що вперше у школі не проводився Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (координатор Бондар Т.І.).

Слід відзначити роботу методичних об'єднань учителів української мови та літератури (керівник Дармограй Г.М.) Це МО надавали великого значення виховним можливостям предмету: вихованню читацьких інтересів школярів, формуванню естетичних смаків засобами художнього слова. Уся робота МО була спрямована на особистісний розвиток школярів. З метою зацікавлення літературою та поглиблення знань з цього предмета вчителі-словесники організовували екскурсії, походи літературними місцями України та Київщини, поїздки в театри на спектаклі за творами класиків та сучасників української літератури. Частим гостем у школі є місцеві поети Валентин Лямічев та Тетяна Домашенко.

Основою успішної роботи вчителів української мови є невичерпний творчий потенціал учителів, відповідальність, розуміння вимог сьогодення, впровадження інновацій, участь у конкурсах, бо ж здійснюючи особистісно-орієнтований підхід у формуванні мовної культури та компетентності учнів, використовуючи інновації, оновлюючи зміст освіти, творчо працюючи з обдарованими, вчителі школи забезпечують своїх вихованців міцними знаннями, а навчальний заклад ‑ високим рейтингом. Вчителі ґрунтовно підготували команду учнів до участі у Міжнародному дитячому конкурсі з української мови ім. Петра Яцика та Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Гарні результати продемонструвала шкільна команда у Всеукраїнській грі «Соняшник» (координатор Дармо грайГ.М.).

Методичне об'єднання учителів зарубіжної літератури та російської мови (керівник Іванченко Г.І.) протягом року працювало під гаслом «Літературна освіта школярів на сучасному етапі». Робота над реалізацією цієї проблеми розпочиналося із засідань МО, мала своє втілення на уроках та у позаурочних заняттях. Вчителями МО зарубіжної літератури та російської мови було проведено низку заходів, спрямованих на виховання в учнів художньо-естетичних, літературних та гуманістичних смаків та поглядів. Педагоги прагнули виховувати у школярів почуття прекрасного засобами різних видів мистецтва: часто на заняттях, у позаурочний час діти переглядали кінофільми за творами письменників, потім обговорювали їх, порівнювали літературні та кінематографічні твори. Невід’ємною частиною в роботі вчителів є і постійні екскурсії по літературних місцях, перегляд кінофільмів за програмою світової літератури. Так учні 8-В класу разом із класним керівником Т.В. Губар відвідали історико-краєзнавчий музей та долину Надсона у місті Боярка. Працюючи над проблемою співтворчості учителя і учня, вчителі МО постійно намагаються на своїх засіданнях (за період навчання їх відбулося 5) узгоджувати і виробляти нові шляхи взаємозв’язків з дітьми. Проведено три засідання круглого столу, під час яких колеги обговорювали та ділилися кращими досягненнями своєї педмайстерності.

Слід відзначити роботу методичного об'єднання суспільствознавчих та природничих наук (керівник Комарчук С.І.) над проблемою екологічного виховання і роботи з обдарованими дітьми. Основним напрямком роботи вчителів була інноваційна та пошукова діяльність, спрямована на підвищення рівня навчальних досягнень. Члени методичного обєднання постійно підвищували свій науково-методичний рівень, відвідували семінари, згідно з графіком проведення методичних заходів району. На засіданнях шкільних методичних обєднань вивчали та обговорювали новинки педагогічної літератури і методичних посібників. Вчителі суспільствознавчих та природничих наук проводили предметні тижні, відкриті уроки, брали участь в обговоренні уроків. Члени методичного обєднання брали участь в роботі педагогічних рад, «круглих столів», були підготовлені творчі роботи з питань методики, психології, педагогіки та обговорені на методичному обєднанні.

Варто відзначити роботи вчителя географії Комарчук С.І. щодо оснащення та удосконалення матеріальної бази кабінету. Робота проводиться відповідно до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601, Державним санітарним правилам і нормам влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, які погоджені листом МОН України від 05.06.2001 за № 1/12-1459, в якому створені необхідні умови для занять. У кабінеті географії знаходяться карти, портрети мореплавців та відкривачів, дидактичні матеріали, фахова література, розробки уроків, позакласних заходів тощо.

Велику увагу члени методичного об’єднання приділяли науково-пошуковій діяльності учнів. Протягом року багато учнів працювали у системі Малої академії наук. У І семестрі відбулася Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус» (координатор Комарчук С.І.). Однак жоден учень школи не виявив бажання брати участь у Міжнародному інтерактивному учнівському природничому конкурсі “КОЛОСОК” (координатор Оперчук Г.П.).

Учні школи брали участь у різноманітних акціях: «Милосердя», «Птах року», «Допоможи птахам взимку», «Збережи ялинку», «День Землі», «Чиста планета», «Первоцвіти» та інших. Значної уваги надавалось учителями підготовці до районної еколого-натуралістичної конференції та виставки. Велася цілеспрямована екскурсійна робота.

Методичне об'єднання учителів англійської мови (керівник Мовчан В.І.) працювало над проблемою вдосконалення знань, умінь і навичок учнів з аудіювання, читання, мовлення та письма. Велика увага також приділялася проблемам підготовки до незалежного тестування з англійської мови та формуванню соціокультурної компетенції на уроках англійської мови. Вдосконалення мовленнєвих навичок проводилося виключно на основі комунікативних завдань. Значної уваги надавалось самоосвіті вчителів. З цією метою вчителі систематично відвідували районні семінари, було організовано взаємовідвідування уроків. Члени МО брали активну участь у роботі педагогічних рад, педагогічних читаннях. Традиційно у школі відбувався Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» (координатор Плюшко Н.В.). У 2016-2017 н.р. учениця 11 класу Кобал Аліна, проживаючи в американській сім’ї, навчалася у США за «Програмою обміну майбутніх лідерів» (Future Leaders Exchange Program – FLEX), який реалізує Американська Рада з міжнародної освіти.

З метою підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, обміну досвідом з методичних напрацювань у 2016-2017 навчальному році проведено предметні тижні: фізичної культури (вересень), біології та основ здоров’я (жовтень), хімії (листопад), правознавства (грудень), музичного мистецтва (грудень), зарубіжної літератури (січень), географії й економіки (лютий), іноземних мов (лютий), української мови та літератури (березень), математики й інформатики (березень),фізики й астрономії (квітень), трудового навчання (квітень), історії (травень), що стали своєрідним творчим звітом методичних об’єднань.

Методичне об'єднання класних керівників (керівник Можарівська В.В.) працювало спільно з психолого-педагогічним семінаром (керівник Матійчук І.В.). Психолого-педагогічні навчальні тренінги для класних керівників сприяли реалізації науково-методичної проблеми школи. МО класних керівників працювало над впровадженням в освітній процес Концепції національного виховання, проектну діяльність, здійснювало заходи з реалізації завдань патріотичного виховання. Головним результатом роботи цих методичних підструктур є усвідомлення всіма вчителями нероздільності навчального та виховного процесу в школі, необхідності впровадження особистісного підходу у роботі з учнями. Виховна робота школи базувалася на принципах «Вчимося не для школи, а для життя»: усі виховні заходи та години, предметні тижні, тематичні виставки, конкурси, запропоновані відділом освіти, фестивалі дитячої творчості, гуртки (а їх у школі 9), психологічна та соціальна служби націлені на всебічний та гармонійний розвиток дитини, пристосування її до умов сучасного соціуму, а в результаті – формування людини нового типу, здатної до інноваційного мислення. Національно-патріотичне виховання в нашому навчальному закладі органічно пронизує усі форми та методи реалізації громадянського, військово-патріотичного, правового, морально-етичного, естетичного виховання. Усі складові національно-патріотичного напрямку виховання реалізуються в школі різноманітними шляхами.

Протягом року всі класні колективи брали активну участь у житті школи згідно з виховним планом школи. 1 вересня проведено свято Першого дзвоника. Були проведені свята до Дня вчителя, до Дня Збройних сил України, до 8 Березня, новорічні ранки і вечори, тематичні виховні години з превентивного, національно-патріотичного, естетичного, екологічного виховання. У школі проходили місячники : «Молодь за здоровий спосіб життя», «Увага! Діти на дорозі», місячник і тиждень української писемності та мови. Також класні керівники проводили різноманітні заходи, конкурси, лекції, бесіди (виставка квітів «Україна – понад усе!», козацькі забави, Олімпійський тиждень, тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності, тиждень знань з безпеки життєдіяльності тощо). На базі навчального закладу проводилась робота з пропаганди здорового способу життя та безпеки життєдіяльності – до нас приїздили з лекцією та практичними заняттями працівники МНС та медичні працівники. Класні керівники протягом навчального року проводили батьківські збори, анкетування батьків та учнів.

Справжню допомогу педколективу здійснює бібліотека школи у підготовці різних заходів як з учнями, так і з педагогами. Бібліотечні уроки за графіком, допомога вчителям в організації позакласної роботи з предмету, проведення Тижня Дитячої Книги, конкурсу читців поезії Т.Г.Шевченка, акції «Живи, книго!», тематичні виставки літератури до педрад – це далеко не повний перелік форм роботи шкільної бібліотеки (бібліотекар Григорчук О.І.).

У 2016-2017 н.р. функціонувала школа молодого вчителя «Шлях до майстерності» (керівник Москальчук С.В.). На початку вересня була організована наставницька робота з підвищення якості роботи молодих спеціалістів. У закладі працювали четверо молодих вчителів: Брезніцька Л.В., Шатун О.Д., МузичакІ.Я. та Атаманова Л.М. Були розроблені індивідуальні плани їхньої роботи, також було сплановано роботу вчителів-наставників. Протягом року проведено п’ять занять школи. Розроблені пам’ятки та рекомендації до проведення уроку, позаурочних виховних заходів. Адміністрація закладу прагне популяризувати вчительську професію.

Робота творчої групи “Обдарованість” (керівник Максименко І.А.), спрямована на виявлення та підтримки талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати. Шкільна команда учнів отримала 36 призових місця на II районному рівні Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін це становить 32% від усіх учнів, які брали участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад (у минулому році – 27%)). На ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін брали участь 8 школярів (у минулому році – десять), з них стали переможцями: Гончаренко Олександр ІІмісце (трудове навчання); Соколова Дарина ІІІ місце (історія); Мироненко Андрій ІІІ місце (правознавство). Цих учнів підготували Коваленко О.М. та СмоляА.О. У районній системі МАН працювало 7 школярів (на 2 особи більше, ніж у минулому році). З усіх членів МАН троє школярів вибороли призові місця на на районному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт: Шинкарук Юлія І місце (секція «Мистецтвознавство»), Музичина Анна ІІ місце (секція «Географія та ландшафствознавство») та Корнійчук Євген ІІІ місце (секція «Валеологія»). Учениця 10-А класу Шинкарук Юлія на обласному етапі вказаного конкурсу посіла І місце. Учні школи також брали участь у інтерактивних конкурсах та іграх «Патріот», «Соняшник», «Левеня», «Геліантус», «Гринвіч» тощо. Школярі брали участь у різноманітних творчих конкурсах.

Разом з тим необхідно продовжувати роботу щодо залучення педагогів навчального закладу та учнів до науково-дослідницької роботи; вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду; сприяти поширенню педагогічного досвіду вчителів у фахових виданнях, розміщення електронних публікацій на освітніх сайтах.

Протягом 2016-2017 навчального року плідно працювала творча група «Патріот». Учасники цієї групи систематично проводили благодійні акції на підтримку військових, які перебувають в зоні АТО на Сході України чи перебувають на лікуванні у шпиталях. Такі заходи полягають у зборі дитячих малюнків, віршів, листів з побажаннями воїнам повертатися додому з перемогою живими та здоровими, а також у зборі медикаментів, продуктів харчування, засобів особистої гігієни, інших необхідних для військових речей. Неодноразово педагоги школи ініціювали проведення зустрічей учнів з випускниками школи Свинобоєм Олексієм, Саляховим Володимиром та Зарєчнєвим Ярославом, які зараз мужньо боронять незалежність України на Сході. Під керівництвом учителя Литвин Л.М. учні кілька разів відвідували Київський військовий госпіталь, який знаходиться у м.Ірпінь. У школі у 2016 році стартувала масштабна акція, спрямована на збір пластикових кришечок на протези воїнам, що втратили кінцівки у військових діях. Школярі збирають звичайні пластмасові кришечки. Коли назбирують доволі багато – відвозять на завод-переробник. За це отримають гроші, які йдуть на виготовлення протезів для бійців.

Індивідуальні й групові консультації сприяли покращенню ведення шкільної документації, організації самоосвіти вчителів, роботи з обдарованими дітьми, індивідуальної роботи з учнями, що мають початковий рівень навчальних досягнень, організації повторення та узагальнення навчального матеріалу, організованому проведенню державної підсумкової атестації.

Важливим моментом у кадровій роботі із забезпечення високого методичного та професійного рівня діяльності педагогічного колективу є атестація та курсова перепідготовка. У 2016-2017 н.р. перепідготовку пройшли 17 педагогічних працівників.

Атестація педагогічних працівників 2016-2017 навчального року проходила за планом заходів з проведення атестації, який передбачає перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників; закріплення вчителів за членами адміністрації школи, відвідування навчальних занять представниками адміністрації, профкому, членами атестаційної комісії; оформлення методичних папок для накопичення матеріалів на період атестації вчителів; складання графіку проведення відкритих уроків учителів, які атестуються, а також позакласних заходів, вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педколективі, серед учнів та їх батьків.

За підсумками атестації 2016-2017 навчального року встановлена відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям «Спеціаліст вищої категорії» таким вчителям: Губар Тетяні Володимирівні (учителю зарубіжної літератури та російської мови), Плюшко Ніні Вікторівні (учителю англійської мови), Дятловій Світлані Володимирівні (учителю початкових класів), Перець Тетяні Миколаївні (учителю української мови та літератури), Цуденко Олені Вікторівні (учителю біології та курсу «Захист Вітчизни»), Смолі Андрію Олександровичу (учителю трудового навчання), Котенко Валентині Олексіївні (учителю початкових класів), Ярошенку Володимиру Дмитровичу (учителю фізичної культури у початкових класах), Головні Неонілі Дмитрівні (учителю математики), Оперчук Ганні Петрівні (учителю основ здоров’я, обслуговуючої праці), Бойко Тетяні Петрівні (учителю української мови та літератури). Присвоєно більш високу категорію Назаренко Альоні Миколаївні (вчителю української мови та літератури), Сливчуку Дмитру Миколайовичу (вчителю основ християнської етики), Олійник Валентині Володимирівні (вчителю початкових класів), Штайєр Оксані Володимирівні (вчителю-логопеду, вчителю обслуговуючої праці), Коваленко Наталії Сергіївні (вчителю англійської мови у початкових класах), Завадецькій Олені Григорівні (учителю фізичної культури). Вчителю фізичної культури Завадецькій Олені Григорівні присвоєно педагогічне звання «Старший вчитель». Подовжено термін атестації вчителям Салюк І.С. та Мельник О.І. у зв’язку з перебування у декретній відпустці (згідно п.3.14 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти України №930 від 06.10.2010).

Методична робота у навчальному закладі мала позитивний вплив на навчальну діяльність. У 2016-2017 навчальному році Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 мала 3 ступені:

  • Початкова – 17 класів, у яких навчалися 496 учнів (на 28 осіб більше);
  • Основна – 17 класів, у яких навчалися 454 учнів (на 36 осіб більше);
  • Старша – 3 класи, у яких навчаються 64 учні (на 22 особи більше).

Таким чином, у 37 класах школи навчалися 1014 учнів, що на 86 осіб більше, ніж у 2016-2017 н.р. Середня наповнюваність класів становить 27 осіб у класі.

У 2016-2017 навчальному році школу ІІІ ступеню закінчило 21 учень. 20 випускників успішно склали ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Кутовий Володимир у травні потравив у ДТП і за станом здоров’я був звільнений від іспитів. За результатами навчання у старших класах та результатами ЗНО, 4 учні отримали золоті та 1 учениця срібну медалі. Школу другого ступеню закінчили 82 учня, з них 5 отримали свідоцтва про базову освіту з відзнакою (це становить 6,1%). Середній бал атестата у 2016-2017 н.р. становив 9,6 бала (у минулому році 9,1%); середній бал свідоцтва – 8,4 бала (у минулому році 8,5%). 81 учень (8%) одержали за підсумками навчального року Похвальні листи за високі досягнення у навчанні.

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі функції. Основна школа дає базову середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує до вибору форм подальшого навчання, профільного навчання. Профільне навчання у ІІІступені Вишнівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 спрямоване на реалізацію особистісно-орієнтовного підходу. Метою профільного навчання є створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання, врахування та забезпечення подальшого розвитку інтересів, нахилів, здібностей учнів у тій сфері діяльності, з якою у них пов’язаний вибір майбутньої професії. Для реалізації в повному обсязі інтересів старшокласників, з урахуванням анкетування учнів, майбутніх старшокласників, побажань батьків, у школі ІІІ ступеню функціонували профільні класи:

 • 10-А та 10-Б – правовий профіль (кл. керівники Завадецька О.Г., Мовчан В.І.);
 • 11 – правовий профіль (кл. керівник Дармограй Г.М.).

Відповідно чинних вимог у школі організована робота з індивідуального навчання учнів. У 2016-2017 навчальному році за індивідуальними планами навчались 7 учнів (Невмержицький Дмитрій 1-Б, Польовий Андрій 3-Г, Бабенко Вікторія 5-Б, Швець Назарій 6-В, Карєва Дарина 6-В, Коток Артем 10-А, Лізогубенко Родіон 11). Навчальні заняття для усіх учнів проходили систематично, школярі та їхні батьки відповідально ставилися до такої форми навчання.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

 • Bradlyki

  2015-02-04 11:23:58

  [url=http://dresswoman.ru/evening_dresses/platya-dlya-korotkoj-strizhki/]какие платья подходят девушкам с короткой стрижкой[/url] Что сможет лучше украсить девушку, чем оригинальное и элегантное платье? Женщины всегда знали, что платье – это наиболее подходящий вариант праздничной одежды, торжественного события, для посещения ресторана или театра а может и для романтического свидания. Да и на работу всегда можно подобрать соответствующую модель, которая сможет устроить по всем параметрам и даст возможность соблюсти дресс код, если он имеется в компании...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.